2000 Names of God

Sanskrit /English translation

Lord Vishnu - 1000 Names

Sri Lalita Sahasranama Stotram - 1000 Names

Vishnu Sahasranamam